ವರ್ಷಾವದಿ ಉತ್ಸವದ ಐದನೇ ದಿನದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಧಾಲಂಕಾರ ಪ್ರೀಯೆ ಮುಂಡ್ಕೂರು‌ ದುರ್ಗೆ😍❤️