ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಲಂಕಾರೊಡು ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಕೆದ ಮುಂಡೇರ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ

ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಲಂಕಾರೊಡು ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಕೆದ ಮುಂಡೇರ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published.