ದಿನಾಂಕ 03-02-2023 ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಹಾಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ