ವರ್ಷಾವದಿ ಉತ್ಸವದ ತೃತೀಯ ದಿನದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಸುಮ ಸಂಪ್ರೀತೆ ಮುಂಡ್ಕೂರು‌ ದುರ್ಗೆ😍❤️