ವರ್ಷಾವದಿ ಉತ್ಸವದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಧಾಲಂಕಾರ ಪ್ರೀಯೆ  ಮುಂಡ್ಕೂರು‌ ದುರ್ಗೆ😍❤️