ಇಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಸೇವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00ಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಸೇವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00ಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Pooja Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.