ನವರಾತ್ರಿಯ ಎಂಟನೇ ದಿನ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಎಂಟನೇ ದಿನ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ