ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ