ನವರಾತ್ರಿಯ ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಕುಸುಮ ಸಂಫ್ರೀತೆ ಮುಂಡಕಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅಂಬಿಕೆ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಕುಸುಮ ಸಂಫ್ರೀತೆ ಮುಂಡಕಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅಂಬಿಕೆ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published.