ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲ‌ ಅಲಂಕಾರೊಡು ಮುಂಡೆರ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲ‌ ಅಲಂಕಾರೊಡು ಮುಂಡೆರ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published.